Boek der Wijsheden

Laatst pende de piot een nieuw kapittel in zijn Boek der Wijsheden.

Het klinkt allemaal hoogdravend filosofisch en toch zijn steile verwachtingen over voornoemd opus op zijn minst misplaatst. De zotternij – want dat is het – is niet meer dan een luchtige verzameling soit disant geleerdheid en inzichten, gegoten in een hoopje ongeregelde theorema’s en een paar verloren gelopen axioma’s, zij het steeds op een bedje van pure ernst.

Wet 1 zet ontegensprekelijk de toon van het foliant: “Hoe ouder je wordt, hoe meer mooie meisjes er zijn.” (*). Pas op: deze notie lijkt een idioot axioma maar is in feite een puur wiskundige stelling. Het is een onvervalste vergelijking van het type “A+(B/2)=X“, waarbij “X” staat voor het aantal “mooie meisjes“. Het groter aantal aantrekkelijke deernes is aldus een logisch gevolg van de toename van de elementen “A” en “B“, waarbij getal “A” staat voor de leeftijd van de betrokkene en “B” de numerieke weergave is van het algemene bevolkingsaantal. Hoe meer streepjes een mens naast zijn naam heeft, hoe meer mensen jonger dan hem of haar zijn – dat behoeft geen uitleg. Anderzijds blijft de hoop stervelingen jaar na jaar groeien en dus ook het aantal bevallige dames in het algemeen (ongeveer de helft van de wereldbevolking).

De “Mooie Meisjes-mathesis” is niet uniek. Zo is ook Wet 13 naargelang de invalshoek een schoolvoorbeeld van polynome algebra, wat hieromtrent de betrokken Oosterse wijsheren ook mogen beweren: “Karma bestaat“. Daarbij gaan we uit van de overtuiging dat het leven een aaneenschakeling is van oorzaken en gevolgen, van actie en reactie. Elke toevoeging of weglating aan deze zijde van het gelijkheidsteken (onze handelingen) heeft een gevolg aan de andere zijde (onze leefwereld). Dus als we goede daden stellen, komen ook goede daden voor in onze nabij omgeving. Want het universum zoekt in alle chaos steeds naar een evenwicht en is daarom ook niets meer dan een heel ingewikkelde vergelijking.

Het is niet altijd gemakkelijk om de mathematica in een stelling te definiëren, zoals bijvoorbeeld bij Wet 81: “Hoe meer talen en culturen je bestudeert, hoe beter je wordt als mens“. Dit dogma heeft heel hoog axioma-gehalte. Voorlopig stoelt de propositie enkel op ervaring en empirische waarnemingen, alhoewel de piot vermoedt dat ook deze wet zich in een beeldige formule laat vatten.

Wet 73 is de enige met een exceptie: “De Waarheid is Binair.” Deze hoogst wiskundig klinkende regel stelt simpelweg dat er voor alles twee vormen zijn: “Juist” of “Fout“, “Gelijk” of “Ongelijk“, “Goed” of “Slecht” enzomeer. Dat iets “een beetje waar” kan zijn, doet geen afbreuk aan deze universele constante. De Uitgebreide of Speciale Wet 73 stelt dat een feit uit meerdere elementen kan bestaat die elk apart ofwel “Waar/Juist“, ofwel “Onwaar/Fout” zijn. Indien de “Waar’s” in de meerderheid zijn, heeft dit als resultaat dat de som van alle elementen “een beetje waar” is. Maar we wijken af: Wet 73 is dus de enige wet met een gedocumenteerde uitzondering. Die heeft als hoofding “Gelijk hebben zonder gelijk te hebben“. Uiteraard slaat deze exceptie op Mijn Groote Liefde: zij is altijd juist ook al is ze fout, zij heeft altijd gelijk ook al… Enfin: u snapt het wel.

Zoals gezegd schrijft de piot aan een nieuwe paragraaf in zijn Boek der Wijsheden. De nieuwste premisse kreeg het etiket “Wet 99“. Let op: voor deze regel staat een bordje “werk-in-uitvoering“. De provisoire definitie declameert “Met de leeftijd stijgt de sensibiliteit voor onzin en daalt de tolerantie ervoor.” Op een bepaalde manier is deze omgekeerde evenredigheid een uiting van een groeiende efficiëntie. “Het leven is veel te kort om slechte wijn te drinken,” zei en schreef een verre kennis van de piot ooit.(**) En daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Verstandig ouder worden scherpt de alertheid voor zaken die een last leggen op het eigen welzijn. In het soort situaties waarin men als jong veulen ofwel in de tegenaanval gaat, ofwel met de hand over het hart strijkt, speurt de wijsheid der jaren naar een pijnloze, elegante en geruisloze aftocht. Er zijn nu eenmaal belangrijker dingen dan zich grenzeloos te ergeren aan onverbeterlijke idioten, een paar uitzonderingen daar gelaten. (***)

Tot zover de lezing uit het Boek der Wijsheden…


(*) Toegegeven: het is een eerder macho stelling, edoch ze werkt ook in een meer feminiene versie…
(**) Waar, wanneer, hoe en waarom Yves Desmet dit ooit schreef, is de piot allang vergeten. De leeftijd nietwaar…
(***) Zoals daar zijn dat soort opportunisten die altijd en overal tegendraads zijn, exclusief boven inclusief propageren en verketteren wat zij met hun erwt-groot verstand niet begrijpen.